Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.micar.pl (dalej: Serwis).
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwijania oferowanych w nim usług.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych, a uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma:
Werwest-Global s.c. Matylda Pastusiak, Maciej Pastusiak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 75A.
NIP: 8951204746, REGON: 930874331
inspektorem ochrony danych jest Pani Matylda Pastusiak, e-mail: matylda@micar.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
weryfikacji tożsamości Użytkownika,
wykonania umowy o świadczenie usług i e-usług,
komunikacja z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)
personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
działalność analityczna i statystyczna,
windykacja,
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/c/d RODO),

b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podczas rezerwacji usługi wynajmu pojazdu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail. Dane te pozwalają nam obsłużyć Twoją rezerwację, kontaktować się z nami w przypadku problemów z realizacją, zapytaniami oraz przesyłać elektroniczne potwierdzenia otrzymanych wycen lub dokonanych rezerwacji. Przechowywanie danych osobowych w naszej bazie danych klientów umożliwi nam szybsze przetwarzanie przyszłych rezerwacji.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy administracji publicznej m.in. w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa wynajętym pojazdem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 6 lat, ponieważ zgodnie z art. 40d sek. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). podwyższona opłata za nieuiszczenie opłaty postojowej w strefie płatnego parkowania przedawnia się po upływie 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym opłata nie została uiszczona.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy najmu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP, PESEL, numer dowodu,numer prawo jazdy i numer blankietu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody do czasu przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem m.in. firmy obsługujące e-płatności, firmy świadczące usługi kurierskie/pocztowe, kancelarie prawne.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

VII. Prawa użytkownika

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wyrażeniem) Cofnij).
Zawiadomienie o skorzystaniu przez Użytkownika z uprawnienia wynikającego z ww. uprawnień należy przesłać na adres matylda@micar.pl.
Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Ciasteczka

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych oraz podmiotów trzecich.
Zbieranie plików cookies wspiera prawidłowe świadczenie usług w Serwisie oraz służy celom statystycznym.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane użytkowników nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia wobec nich jakichkolwiek decyzji.
Dane użytkowników mogą być profilowane w celu dostosowania treści i personalizacji oferty za ich zgodą.

X. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo dokonywać zmian w Polityce Prywatności, jednak prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy RODO oraz przepisy prawa polskiego.